หน้าแรก สถานประกอบการ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

PDF พิมพ์ อีเมล


รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกงาน

 ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่ 

 1

บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล(ประเทศไทย)จำกัด 44/4  ม.5  ต.โคกตูม 
อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15210
โทร 0-2934-7409-13 โทรสาร 0-2934-7414

 2

บริษัท พรรัตน์ ออโต้เซลล์ลพบุรี จำกัด

11  ม. 11  ถ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง
อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000
โทร 0-3661-5040-2 โทรสาร 0-3649-9505

 3

ถนอมยนต์รถมือ 2 51 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  18120
โทร 086-5737796

 4

อู่ ช่างน้อย 49/1  ม. 10  ต.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี  18120 
โทร 081-8520238

 5

อู่ เชษเจริญ 43/1  ม.7  ถ.สายคู่  ต.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี  18120
โทร  0-3626-6360

 6

บริษัท ชัยเจริญมอเตอร์เซลส์ (1993) จำกัด 9/2-6 ม.12 ถ.พหลโยธิน  อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี  18120
โทร 0-3626-7485 โทรสาร 0-3632-3314

 7

บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จำกัด 177 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.พุแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โทร 0-3636-9100 โทรสาร 0-3636-9099

 8

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีแอนด์อีอินเตอร์เซอร์วิส 102/7 ม.6 ต.พรมมาสตร์ อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร 0-3645-1927 โทรสาร 0-3647-7479

 9

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท 177  ม.8  ถ.พหลโยธิน  ต.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี  18120
โทร 0-3626-6750 โทรสาร 0-3626-7303

 10

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด 28 ม.4 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120
โทร 0-3635-1200
โทรสาร 0-3633-4709-10
11

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย เอเซีย จำกัด

ม.1 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

โทร 0-3624-0700

12 นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท

163/6 ม.12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี 18120

โทร 0-3626-6663

13 สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี

70 ม.3 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร.0-3662-1755

14 ร้านเอสวัน วังม่วง

502 ม.9 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18120

โทร. 0-3635-9313

15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.มานะกิจ 2015

199 ม.8 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี 18240 โทร.061-5906383

16 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.พี. โค๊ตติ้งส์ จำกัด

57 ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3626-7387

17 สำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

159 ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3626-9199

18 สำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง

108 ม.7 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร.0-3673-3165-5

19 บริษัท ส. เจริญทรัพย์ จำกัด

2 ม.1 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 087-1070751

20 โรงพยาบาลพระพุทธบาท

86 ม.8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3626-6111

21 บริษัท คากิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

23/1 ม.2 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3633-4900

22 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

128/13-14 ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี 18120 โทร 0-3626-9405

24 บริษัท เคมีแมน จำกัด

33/1 ม.13 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3660-0004-7

25 ร้านเพื่อนคาร์แคร์

1048/6 ต.ธัญญะ อ.ธัญญะ จ.ปทุมธานี 12130

 

26 บริษัท เอสดี-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

104/14 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0-2174-6496

27 บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด

7/2 ม.6 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3623-0033-7

28 บริษัท ซี.อาร์.ออโต้ (2004) จำกัด

40/2 ม.5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

12000 โทร 0-2978-2964-3

29 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน

44 ม.4 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3620-0720

30 สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน

ถ.พหลโยธิน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

18240 โทร 0-3633-4515-6

31 สถานีตำบลภูธรอำเภอพระพุทธบาท

ม.10 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3623-9289

32 ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท

ถ.พหลโยธิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

18120 โทร 0-3626-8615

33 บริษัท เทียมเอียะ จำกัด

21 ม.7 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

18120 โทร 0-3626-6099

34 ร้านนั่งเล่ม อินเตอร์เน็ต แอนด์ ซ่อมคอม

85/8 ม.6 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท 

จ.สระบุรี 18120 โทร 086-1237666

35 ร้านนางนงลักษณ์ นิลบดี

1650/189 แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม กทม.

10240 โทร 087-3271729

36 บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด

357 ม.5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี 18120 โทร 0-3635-1105-9

37 บริษัท สินคาร์แคร์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด

85 ม.5 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี

18140 โทร 081-8521787

38 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สระบุรี

ม.12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120 โทร 0-3626-7440

39 ร้าน พี.เอ็น. ตรวจสภาพ

195 ม.8 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

18000 โทร 089-5379707

40 สถานีบริการน้ำมัน บางจากปิโตรเลียม

101 ม.8 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สระบุรี 18240 โทร 0-3634-7111

41 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน

111 ม.4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี 18240 โทร 0-3634-7221

42 บริษัท เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด สาขาวัดกลาง

265 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

13130 โทร. 0-2711-7744