หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

แผนการเรียนการสอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
วันพุธที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2017 เวลา 11:%i น.

                                      การจัดการศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มี 2 ระดับ  คือ

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

อุตสาหกรรม

เครื่องกล

ยานยนต์

 

เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

เครื่องมือกล

 

โลหะการ

เชื่อมโลหะ

 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้ากำลัง

 

 

อิเล็กทรอนิกส์

การก่อสร้าง ก่อสร้าง

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

การบัญชี

 

 

การขาย

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

อุตสาหกรรม

เครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

 

เทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

 

ไฟฟ้ากำลัง

ติดตั้งไฟฟ้า

 

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

 

การตลาด

การตลาด

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพัฒนาเว็บเพจ

3.  หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด

4.  หลักสูตรระยะสั้น (3 – 225  ชั่วโมง)

5.  หลักสูตรพิเศษสนองตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

6.  หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

.:: ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร pdf , .:: แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

LAST_UPDATED2