เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา การบัญชี

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

นางยลรดา ภิรมจิตรผ่อง

หัวหน้าแผนกวิชา

นางอุษณีย์ เรือนประเสริฐ

ครูประจำแผนกวิชา

นางชณภา เขียวงาม

ครูประจำแผนกวิชา

นางปฎาลี วงษ์ละคร

พนง. ราชการทั่วไป ตำแหน่่งครู